هویتا- سیاست‌ ها و توافق ‌نامه ها و تعهدنامه های مرکز میانی پارس ساین

 سیاست‌ ها و توافق ‌نامه ها و تعهدنامه های مرکز میانی پارس ساین

سند «سیاست‌ های گواهی الکترونیکی» (CP): اساسی  ‌ترین سند حاکم بر سیاست های کلی مرکز صدور گواهی الکترونیکی به‌ شمار می رود. این سند نیازمندی ‌های عملیاتی، حقوقی  و فنی جهت تایید، صدور، مدیریت، نحوه استفاده، ابطال و تمدید گواهی الکترونیکی در مرکز صدور گواهی الکترونیکی را تشریح نموده و صاحبان گواهی الکترونیکی می توانند با اطمینان از خدمات مرکز گواهی الکترونیکی استفاده نمایند.

سند «دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی» (CPS): به تشریح دستورالعمل‌ ها و روش‌های اجرایی برای صدور، نگهداشت و استفاده از گواهی های الکترونیکی صادر شده توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی براساس سند «سیاست ‌های گواهی الکترونیکی» می پردازد.

سند «جامع پروفایل‌ های زیرساخت کلید عمومی کشور»پروفایل گواهی های الکترونیکی صادر شده توسط مراکز صدور گواهی الکترونیکی می ‌بایست با RFC5280[73]  و سند جامع پروفایل‌های زیرساخت کلید عمومی کشور منطبق باشد و صدور هر نوع گواهی الکترونیکی متفاوت با پروفایل‌های تعریف شده در سند مذکور، مجاز نمی باشد. هر گواهی الکترونیکی 509 حداقل می بایست شامل فیلدهای اصلی باشد و هر کدام از فیلدها می بایست با توجه به قیودی که برای مقادیر آن ‌ها تعیین شده است، مقداردهی شوند.

سند «توافق‌ نامه سطح ارائه خدمات مرکز میانی پارس ‌ساین»توافق نامه سطح ارائه خدمات، بین مرکز میانی پارس‌ ساین (که دربرگیرنده مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ‌ساین و دفاتر ثبت ‌نام وابسته می باشد) و متقاضای گواهی الکترونیکی، طبق مفاد زیرمنعقد می ‌گردد. موضوع توافق نامه عبارت است از تعهدات و مسئولیت‌ هایی که متقاضی باید قبل از ارائه درخواست گواهی الکترونیکی، پذیرش گواهی الکترونیکی، یا استفاده از گواهی الکترونیکی انجام آنها را بپذیرد و همچنین تعهدات و مسئولیت ‌هایی که مرکز پارس‌ ساین در قبال متقاضی دارد.

سند «توافق‌ نامه طرف ‌های اعتماد کننده»طرف اعتماد کننده موجودیتی است که به صحت تطابق میان مشخصات و کلید عمومی مالک گواهی الکترونیکی اعتماد می کند و گواهی الکترونیکی او را مورد استناد قرار می‌دهد. این سند به بیان الزامات و تعهداتی که طرف اعتماد کننده در قبال استفاده از گواهی الکترونیکی دارند، همچنین الزامات و تعهداتی که مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ‌ساین در قبال طرف‌ های اعتماد کننده دارد، می ‌پردازد. همچنین مواردی که در این خصوص برای مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ‌ساین تعهد‌آور نیست در این سند بیان شده است.

سند «تعهدنامه سازمان/شرکت/مؤسسه»این تعهدنامه بین مرکز میانی پارس ‌ساین (که دربرگیرنده مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ‌ساین و دفاتر ثبت ‌نام وابسته می ‌باشد) و سازمان/شرکت/مؤسسه به متقاضای گواهی الکترونیکی، طبق مفاد زیرمنعقد می ‌گردد. موضوع این تعهدنامه عبارت است از تعهدات و مسئولیت‌ هایی که سازمان/شرکت/موسسه وابسته به متقاضی گواهی الکترونیکی باید قبل از ارائه درخواست گواهی الکترونیکی، پذیرش گواهی الکترونیکی، یا استفاده از گواهی الکترونیکی، انجام آن‌ ها را بپذیرد.

 

عنوان دانلود
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی (CPS) مرکز میانی پارس‌ ساین (کلاس 2) دانلود
سیاست‌ های گواهی الکترونیکی (CP) زیرساخت کلید عمومی کشور دانلود
سند جامع پروفایل‌ های زیرساخت کلید عمومی کشور دانلود
توافق‌ نامه سطح ارائه خدمات مرکز میانی پارس ‌ساین دانلود
توافق‌ نامه طرف‌ های اعتماد کننده دانلود
تعهدنامه سازمان/شرکت/مؤسسه دانلود

  روابط عمومی: info@hovita.ir

  تلفن : 40663529-021 و 40663209-021

  تهران ,خیابان دکتر حبیب الله ,خیابان قاسمی , خیابان حبیب زادگان , پلاک 69 طبقه 6 واحد 36

  کدپستی: 1459996612

  دورنگار : 66042924-021